Kazanımlar

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen ve lisans düzeyinde okutulmakta olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersi içeriği “Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması.” konularından oluşmaktadır. 3B sanal ortamda gerçekleştirilecek bu proje kapsamında bu içeriğe bağlı kalınarak kazanımlar belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda bahsi geçen kazanımlar konu başlıklarına göre sunulmuştur.

Konu Kazanımlar
Tanzimat Fermanı
 • Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesine yol açan gerekçeleri ve fermanın temel özelliklerini açıklar.
 • Tanzimat Fermanı sonrasında Osmanlı Devleti’nde çağdaşlaşma adına yapılan çabaları değerlendirir.
Bab-ı Ali Baskın
 • İttihat Terakki’nin iktidarı tam olarak ele alışının sonuçlarını, siyasi açıdan analiz eder.
 • Bab-ı Ali Baskını’nın Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet dönemine siyasal etkisini yorumlar.
 • Balkan Savaşları’nın sonuçlarının Osmanlı Devleti üzerindeki etkisini farklı yönleriyle analiz eder.
Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Girişi
 • 1. Dünya savaşına yol açan sürecin sebep ve sonuçlarını açıklar.
 • Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na katılmasının Osmanlı Devleti ve ilgili ülkeler üzerindeki etkilerini yorumlar.
Mondros
 • Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı sonundaki durumunu değerlendirir.
 • Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Osmanlı Devleti için önemini açıklar.
 • Mondros Ateşkes Anlaşması uygulanma şeklinin Milli Mücadeleye etkisini değerlendirir.
Kongreler
 • Kongreler sürecinin Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadelenin lideri olmasındaki rolünü yorumlar.
 • Erzurum ve Sivas Kongrelerinin Milli Mücadele için önemini açıklar.
 • Erzurum ve Sivas Kongrelerinin milli sınırların oluşmasına olan etkisini yorumlar.
Amasya Görüşmesi
 • Amasya Görüşmelerinin Milli Mücadele açısından önemini analiz eder.
TBMM’nin açılışı
 • Birinci Meclis’in açılışının Türk Siyasi Tarihi ve yeni bir devletin ortaya çıkışı sürecindeki önemini analiz eder.
 • Birinci Meclis’in yapısını ve niteliklerini açıklar.
Lozan
 • Lozan Barış Görüşmeleri sürecinde yaşanan zorlukları ve bu zorlukların nedenlerini analiz eder.
 • Lozan Barış Görüşmelerinin sonuçlarını, Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında yaşanan siyasi sorunlar açısından değerlendirir.