Tarihsel Düşünme Becerileri

Tarihsel düşünme; geçmişi anlamada içerik, bakış açısı ve algılanan olguları yorumlama evrelerini içeren tarihsel bilginin kullanılması süreci olarak tanımlanabilir. Yaşanan olaylar ve tarihi karakterler arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin, ilgili tarihi dönemin şartları düşünülerek farklı açılardan incelenip yorumlanabilmesi için tarihsel düşünme becerilerine sahip olunması gerekmektedir. Tarihsel düşünme becerileri, bu proje kapsamında öğretmen adaylarına kazandırılmak istenen niteliklerden birisidir. Böylece öğrencilerin tarihi dönemleri o zamanki şartlar çerçevesinde anlamlandırabilmeleri ve günümüzdeki olayları değerlendirebilecek bir yorumlayabilme becerisi edinebilmeleri tarihsel farkındalıklarının oluşmasına katkı sağlayacaktır.